Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022

 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce?

Občan České republiky, který
 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má v obci trvalý pobyt,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
Občan jiného členského státu EU, který 
 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
 

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:
 
 

   registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

 1. nezávislí kandidáti,
 2. sdružení nezávislých kandidátů,
 3. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

  Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je:

 1. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory,
 2. pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi.

Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku naleznete zde (pdf, 643 kB).

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. *

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu.

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

- vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. *

- ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat (vzor petice naleznete zde (docx, 21 kB).

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb. *

Nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu kandidatury ve volbách.

 

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranily do 1. srpna 2022.

Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny. V případě, že závady nebyly odstraněny, o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny v případě, že k nápravě nestačí předchozí postup.

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu.

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

 * Pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušného zákona nebo prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

 
 

informace z obecního úřadu

21. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 25.6.2024 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 

UPOZORNĚNÍ:

 V roce 2024 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 2.1.2024

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 2.1.2024, od dubna každých 14 dní

Odpady 2024

Obec Plav:

termíny svozu kom. odpadu, bio a pytlů plast

Lokalita u vysílače:

termíny svozu kom. odpadu,bio a pytlů plast

 

 

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Herní prvky pro obec Plav

Celkové nákl.:283636,10 Kč

dotace EU: 102.400,-Kč

dotace NZ: 57.600,-Kč

vlastní podíl: 123,636,10 Kč

SKM_C22722102007330-page-001.jpg

Oprava místní komunikace Plav

Celkové náklady: 3.132.840,87

dotace: 2.506.272,-Kč

vl.podíl obce: 626.568,-Kč

 oprava-místní-komunikace.jpg

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

Celkové náklady: 775.258,45

dotace: 542.537,-Kč

vl. podíl obce: 232.721,45

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

Celkové náklady:

dotace:

vl.podíl obce

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

248966